UNAPREĐENJE KONCEPTA STRUČNIH KURSEVA I ISPITA

Promene u strukturi stručne spreme polaznika kurseva za stručnu obuku rukovalaca opremom pod pritiskom, koju organizuje Savez energetičara Srbije, zahtevaju neodložnu promenu koncepta stručnih kurseva i ispita, koje Savez organizuje. Već nekoliko godina uočljivo je da polaznici kurseva dolaze sa sve slabijom podlogom za sticanje novih teoretskih znanja i da im nedostaju osnove praktičnih znanja za poslove, na kojima su angažovani. Takav trend među polaznicima kurseva posledica je kretanja na tržištu rada jer firme zapošljavaju radnike, koji su na raspolaganju a čija je stručna sprema određena promenama, do kojih dolazi u obrazovnom sistemu države. Usled toga, promena koncepta se sastoji u pomeranju težišta znanja, koja se na predavanjima na stručnim kursevima prenose polaznicima, kao i znanja, koja se zahtevaju od polaznika kurseva na ispitima za proveru osposobljenosti za rukovanje opremom pod pritiskom sa sada preovlađujuće teoretskog terena na praktični teren. Ova promena koncepta obuhvatila bi smanjivanje sadržine teoretskih znanja (izlaganih u obliku definicija, jednačina, sistemskih podela, zakona i zakonitosti delovanja) a povećavanje sadržina, usmerenih na principe funkcionisanja, načine rada, opisa i upoznavanja sa sastavnim delovima i ulogom sastavnih delova opreme i postrojenja, obaveznim merenjima, mogućim kvarovima i osnovama tehnike održavanja. Nova generacija priručnika, izrađenih 2023. godine u potpunosti zadovoljava novi koncept jer obuhvata sadržaje neophodne i za teoretsku i za praktičnu obuku. Da bi se promena koncepta primenila, moraju se uraditi nova ispitna pitanja sa težištem na praktičnim znanjima i odgovarajuće brošure sa ispitnim pitanjima i odgovorima (PIO brošure 2024). Plan je da se ove dve aktivnosti sprovedu u prvoj polovini 2024. godini da bi se u drugoj polovini godine promena koncepta sprovela u delo.

Izdanjem za februar 2024. nastavlja se tradicija publikacije Energetsko-tehnički glasnik, koji je Savez energetičara Srbije izdavao od 1968. do 1978. godine. U novom dvomesečnom izdanju obrađene su raznovrsne teme – od pregrejača pare u kotlovima, posebno kotlovima velike snage u termoelektranama, preko uvek zanimljivog merenja električne provodnosti vode u energetskim postrojenjima i nastavka članka o održavanju modernizovanih predajnih stanica u sistemima daljinskog grejanja do opisa tehnologija pretvaranja sunčeve u električnu energiju i osvrta na kompresore sa vodenim prstenom, koji se koriste za stvaranje vakuuma u kondenzatorima parnoturbinskih postrojenja.
Naslovi novih članaka su:
• Pregrejači pare
• Merenje sadržaja O2
• Program rehabilitacije daljinskog grejanja u Beogradu
• Tehnologija koncentrovane solarne energije
• Termoelektrane - zaštita životne sredine.

otvori kompletan ETG

Štampali smo i od početka juna 2023. godine koristimo novu generaciju priručnika iz edicije „Energetika – priručnici 2022-2023“:

• Mašinski materijali,
• Nauka o toploti (reprint),
• Parne turbine,
• Merna tehnika,
• Kompresorska postrojenja,
• Elektrotehnika.


Ove publikacije stavljamo na raspolaganje svim polaznicima naših kurseva za praćenje predavanja i za pripremu ispita za proveru osposobljenosti za rukovanje opremom pod pritiskom. Prema novim priručnicima pripremljena su i nova ispitna pitanja. Autori, redaktori i recenzenti ovih izdanja su naši dugogodišnji saradnici i predavači, uz angažovane nastavnike tehničkih visokih škola i fakulteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Zrenjaninu. Priručnici su koncipirani kao savremeno, koncizno i veoma edukativno štivo, prilagođeno već stečenom znanju svršenih učenika srednjih tehničkih škola u Srbiji ali i obogaćeno novijim rešenjima u tehnici proizvodnje i eksploatacije opreme pod pritiskom – kotlova, parnih turbina, kompresora, rashladnih postrojenja i pumpi. Obimom ne veći od 60 do 80 strana, biće korisni i posle uspešno položenog ispita provere osposobljenosti svakome, ko preuzme samostalno rukovanje tom opremom.

O značaju proveravanja stručne osposobljenosti rukovaoca energetske opreme i postrojenja ilustrativno govori podatak da je u našoj državi jedan od prvih propisa, koji uređuje tu oblast donet još pre 90 godina – bio je to Pravilnik o polaganju ispita za rukovaoca parnih motora i kotlovskih postrojenja, pod brojem 22648 objavljen 16. juna 1933. godine (možete ga pogledati niže na ovoj strani)! Do 1978. godine Savez energetičara Srbije organizovao je stručnu obuku i ispite za proveru osposobljenosti za rukovanje energetskim postrojenjima prema Pravilniku o stručnoj spremi i drugim uslovima za vršenje poslova u radnim organizacijama koje imaju elektroenergetska, kotlovska i druga energetska postrojenja i sudove pod pritiskom, koji su 1964. godine propisali savezni organi a na osnovu kojeg je 1967. godine republički organ doneo Pravilnik o sastavu i radu ispitnih komisija za polaganje stručnih ispita za vršenje poslova na radnim mestima u radnim organizacijama koje imaju elektroenergetska, kotlovska i druga energetska postrojenja i sudove pod pritiskom. Ustavnim promenama 1974. godine u odnose, koje je dotad uređivala država, uveden je institut samoupravnih sporazuma, kojima je trebalo da se urede ovi odnosi. U haosu, koji je tada nastao na ovom polju, republička organizacija energetičara u Srbiji reaguje odlučno, preuzima potpunu odgovornost na sebe i 1978. godine donosi dva svoja akta, koja regulišu sadržaj stručne obuke i rad ispitne komisije za proveru osposobljenosti, kao i program polaganja stručnih ispita koji je, praktično, predstavljao nastavni program stručne obuke za sva zvanja. Kasnije, ta dokumenta je Savez energetičara Srbije inovirao, dva pravilnika su objedinjena a 2020.godine je, do izrade novog, prestala upotreba Programa iz 1978. godine.