O nama

Savez energetičara Srbije
Koreni Saveza energetičara Srbije su u organizaciji, osnovanoj odmah posle Prvog svetskog rata, koja je okupljala one ljude, koji su se u to vreme bavili termoenergetikom. Tek ranih dvadesetih godina prošlog veka na Mašinskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu počela je nastava iz parnih kotlova i turbina a 10 godina kasnije osnovana je katedra za kotlove i lokomotive.

Posle Drugog svetskog rata organizacija energetičara u Srbiji bila je veoma aktivna, okupljajući veliki broj aktivnih inženjera, tehničara i radnika na poslovima obuke i sertifikovanja u rukovanju energetskim postrojenjima i opremom. Veliki značaj imala je izdavačka delatnost Saveza u Srbiji sa preko 30 priručnika za sve oblasti energetike, uključujući i izdavanje Energetsko-tehničkog glasnika.

Takođe su savetovanja o toplanama i energetici države privlačila veliku pažnju kvalitetnom dokumentacijom i završnim publikacijama. Vremenom, razvijen je novi vid aktivnosti u obliku radionica („workshop“), na kojima je razrađivana tehnika izbora, projektovanja i funkcionisanja raznih energetskih postrojenja i uređaja (gasno-parna postrojenja, strateško planiranje u komunalnoj energetici, energetska efikasnost, merenje potrošnje toplotne energije i drugo). Danas, redovnim izdanjima specijalizovanog portala obrađuju se aktuelne teme iz energetike u državi i svetu uz edukativni doprinos iz praktične enregetike.

NEKAD...
Savez energetičara Srbije:
 • od osnivanja se bavio stručnim obrazovanjem rukovalaca u energetici,
 • izdavao je časopis Energetsko-tehnički glasnik – jedini časopis te vrste u Srbiji,
 • raspolaže dokumentacijom o obuci i polaganju ispita za rukovaoce u prethodnih pet decenija (i danas izdaje, na zahtev, kopije uverenja pojedincima iz celog tog perioda),
 • jedina je organizacija u Srbiji koja je donela (1967) pravilnik o stručnoj spremi rukovalaca u energetskim postrojenjima, po kome je obavljana obuka i polagani ispiti (u to vreme ispite je polagalo 2500 do 3000 kandidata godišnje!),
 • jedini je izdavao literaturu za obuku i pripremu ispita (32 naslova),
 • nije zabranjivao (a mogao je) korišćenje svoje literature od strane drugih organizacija i institutcija, koje su u manjem obimu organizovale obuku i ispitivanje kandidata a ni jedna nije imala ni jedan priručnik.
...I SAD
Savez energetičara Srbije:
 • jedini, permanentno, učestvuje u diskusijama o Zakonu o energetici, jedini intenzivno i bez posustajanja predlaže, pokreće inicijativu (od 1995 godine) i priprema predloge za izmene Zakona i za izradu podzakonskih akata (još 2004) sve do sada,
 • danas jedini ima u svom programu (i u magacinu) 22 priručnika za obuku i pripremu ispita za rukovanje u energetici,
 • jedini ima audio-vizuelne prezentacije za više vidova obuke za rukovanje energetskim postrojenjima,
 • jedini neprekidno, i danas, sprovodi obuku i polaganje ispita za rukovanje u energetici,
 • umesto masovnih savetovanja u turističkim centrima (što je radio u prošlosti), sada organizuje stručne skupove u svojim prostorijama sa praktičnim temama iz oblasti rukovanja energetskim postrojenjima (na primer, „Gasno-parna postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije u gradovima Srbije“, „Strateško planiranje u komunalnoj energetici“, „Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije“, „Daljinsko očitavanje merila toplotne energije“ i drugo).