OBUKA RUKOVALACA U ENERGETICI

IZMENE NAŠEG PRAVILNIKA

Правилник о курсевима и стручним испитима за лица која рукују опремом под притиском

Idući u susret izmenama Zakona o energetici Republike Srbije, izmenili smo naš pravilnik o stručnim ispitima. Pre svega, promenjen je naziv pravilnika jer dosadašnji naziv „Pravilnik o uslovima za polaganje stručnih ispita radnika koji rukuju energetskim i kotlovskim postrojenjima i opremom pod pritiskom“ nije bio u skladu sa odavno važećom terminologijom (lica umesto radnika), sadržao je iznuđenu tautologiju (energetskim i kotlovskim), kao i širok a neprecizan termin (energetska postrojenja). Nacrt novog Zakona o energetici, kao i dosadašnji zakon koriste termine energetski objekt, kotlovi i oprema pod pritiskom.

Pored naziva, tekst novog pravilnika sadrži i sledeće izmene:
 • Novu sistematizaciju uslova za polaganje ispita koncentrisanjem jedinstvenih uslova za grupe zvanja – mašinista i rukovalac,
 • Pojednostavljenje uslova za pojedina zvanja mašinista,
 • Razdvajanje odredbi mašinista i rukovalaca za kotlove na kotlove za čvrsta goriva i kotlove za tečna i gasovita goriva,
 • Opise osposobljenosti u skladu sa prethodnim izmenama.

  KURSEVI ZA MAŠINISTE I RUKOVAOCE

  I pored vanrednih okolnosti u vezi sa pandemijom virusa korona, Savez energetičara Srbije organizuje kurseve za stručnu obuku. U skladu sa državnim uredbama i preporukama o ponašanju u postojećim okolnostima, Savez će u svojim prostorijama primenjivati neophodne mere – maske, rukavice i sredstva za ličnu dezinfekciju, uz obezbedjenje minimalnog fizičkog rastojanja a u prostorijma firmi – korisnika kurseva slediće se njihove mere.

  Savez energetičara Srbije organizuje kurseve za stručnu obuku rukovanja opremom i postrojenjima u energetici za sledeća zvanja:

   MAŠINISTA
  • - kotlova sa automatskom komandom (ATK),
  • - kompresorskih stanica,
  • - rashladnih postrojenja,
  • - crpnih stanica,
  • - parnih turbina.
  • RUKOVALAC
  • - kotlova,
  • - kompresora,
  • - crpki,
  • - autoklava,
  • - parnih turbina.

  Kursevi se organizuju prema Pravilniku o kursevima i stručnim ispitima za lica koja rukuju opremom pod pritiskom - kliknite da biste preuzeli PRAVILNIK.

  Za informacije i prijavljivanje za kurs pišite na našu mejl adresu savez@senerges.rs ili pozovite na 011 7233 254.

  ONLINE KURSEVI ZA RADNIKE U ENERGETICI

  U novim radnim i životnim uslovima, koje je nametnuo koronavirus, u Savezu energetičara Srbije smo pripremili održavanje kurseva za obuku rukovalaca u energetici online – video konferencijskom vezom. Bogata iskustva sa ovim vidom predavanja u školama i na fakultetima iskoristili smo za prilagođavanje naših kurseva tako što teorijska predavanja održavamo putem videokonferencijske veze predavača sa polaznicima kursa na njihovoj lokaciji uz transfer komunikacije na video bim. Za uspešno praćenje predavanja, svaki polaznik preuzima naša e-skripta, koja može da postavi na svoj lični kompjuter i da ih zatim koristi za pripremu ispita.

  Na ovaj način organizujemo naše standardne kurseve za rukovaoce i mašiniste kotlova, kompresora, rashladnih postrojenja, crpki, parnih turbina i druge. Ukupno se na kursu kroz teorijska predavanja i praktičnu obuku održi 20 do 25 časova. Ograničenja u pogledu bliskih kontakata i ulaska stranih lica u radni prostor firme potpuno su zadovoljena. Upravo ovih dana održavamo u tom formatu kurs za mašiniste kotlova sa ATK, koristeći Skype for business ali smo pripremljeni i za druge aplikacije, u zavisnosti od opredeljenja naručioca kursa.

  E-SKRIPTA

  Za obuku i pripremu ispita za rukovaoce energetskim objektima pripremili smo E-skripta - priručnike u elektronskom obliku (u PowerPointu). Ovde možete pogledati po nekoliko strana iz svakog od priručnika:

  PRIMENA ZAKONA O ENERGETICI

  Izmenjeni i dopunjeni Zakon o energetici nije u potpunosti spreman za primenu jer Ministarstvo treba da donese više podzakonskih akata a do tada, nesumnjivo, nijedna druga organizacija ili instiutucija nema uslove za obavljanje tog posla, koji se mogu porediti sa uslovima u Savezu energetičara Srbije.

  Savez energetičara Srbije:
  • raspolaže dokumentacijom o obuci i polaganju ispita za rukovaoce u prethodnih pet decenija (i danas izdaje, na zahtev, kopije uverenja pojedincima iz celog tog perioda),
  • jedina je organizacija u Srbiji koja je donela svoj pravilnik o uslovima za polaganje stručnih ispita lica, koja rukuju energetskim postrojenjima (kliknite ovde za PRAVILNIK Saveza), po kome je obavljana I sada se obavlja obuka i polažu ispiti,
  • danas jedini ima u svom programu (i u magacinu) više od 20 priručnika za obuku i pripremu ispita za rukovanje u energetici,
  • jedini ima E-skripta - priručnike u elektronskom obliku kao savremeni vid obuke za rukovanje energetskim postrojenjima.

  Savez energetičara Srbije redovno organizuje obuku i polaganje ispita za rukovaoce energetskih objekata i postrojenja.