STANDARDI - KVALITET - EFIKASNOST

UGLJENIK I NOVI ISO STABDARD

Rastuće emisije gasova sa efektom staklene bašte - u najvećoj meri uzrokovane našom rapidnom potrošnjom - rezultirale su klimatskim haosom i posledičnim poremećajem hrane i vode koje sada možemo videti. Ali mnogo toga se može učiniti kako bi se ovo promenilo, smanjivanjem ugljeničnog otiska.

ISO 14067: 2018, Gasovi sa efektom staklene bašte - Ugljenični otisak proizvoda - Zahtevi i smernice za kvantifikaciju, upravo objavljeni međunarodni standard, koji obezbeđuje globalno dogovorene principe, zahteve i smernice za kvantifikaciju i izveštavanje o emisiji ugljeničnog otiska proizvoda (CFP). Organizacije svih vrsta će izdvojiti sredstva za izračunavanje emisije ugljenika svojih proizvoda i omogućiti bolje razumevanje načina na koji se oni mogu smanjiti. ISO 14067: 2018 zamenjuje tehničku specifikaciju ISO/TS 14067:2013, koja je nadograđena na status međunarodnog standarda nakon što je tržište signaliziralo potrebu za detaljnijim dokumentom.

UGLJENIK I NOVI ISO STANDARD

Daniel Pernigoti, koordinator radne grupe koja je razvila standard, izjavio je da je merenje CFP-a razmatrano Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama kao ključni način doprinosa ostvarivanju međunarodnih ciljeva klimatskih akcija. "Ovaj standard omogućava organizacijama da preciznije vide gde se generišu glavni uticaji na ugljenični otisak, nastao tokom proizvodnje njihovih proizvoda, i tako preduzimaju odgovarajuće mere kako bi ga smanjili", rekao je on. "Na primer, ako je to vezano za sirovine, oni mogu istražiti upotrebu drugih ili ukoliko je to povezano sa transportom, mogu pogledati poboljšanja njihovog logističkog modela ili istražiti dobavljače ili distributere koji su im geografski bliži."

Ključne promene tehničke specifikacije uključuju veći fokus na kvantifikaciju, premeštanje drugih tema kao što je komunikacija sa standardima u ISO 14000 menadžmentu životnom sredinom; veća jasnoća o nizu aspekata kao što je izračunavanje korišćenja električne energije; i uvođenje specifičnih smernica za poljoprivredne i šumarske proizvode. ISO 14067 je deo serije ISO 14060 standarda za kvantifikaciju, praćenje, izveštavanje i validaciju emisija gasova sa efektom staklene bašte kako bi se podržala nisko-ugljenična ekonomija. Standard je razvila radna grupa VG 8 Tehničkog komiteta ISO/TC 207, Menadžment životnom sredinom, Pododbor SC 7, Upravljanje gasom staklene bašte i srodne aktivnosti, čiji sekretarijat zajednički održava SCC, članica ISO za Kanadu i SAC, Član ISO-a za Kinu. Izvor: Kvalitet, iso.org

VIDEO DETEKTORI POŽARA

Za spasavanje života, imovine i životne sredine najvažnije je rano otkrivanje vatre i dima. Moderne tehnologije kao što su video detektori požara omogućavaju brzu reakciju u slučaju izbijanja požara, posebno na mestima visokog rizika kao što su tuneli, skladišta nafte i gasa, javne zgrade ili skladišni prostori.

Nova ISO tehnička specifikacija za videodetektore požara garantuje pouzdanost i efikasnost opreme. Tehnologija videodetekcije otkriva, identifikuje i analizira dim na prvi znak vatre ili plamena. Zahvaljujući sposobnosti opreme da razume ponašanje i kretanje dima, korisnici koji se nalaze na lokaciji zahvaćenoj požarom ili su od nje udaljeni mogu na vreme da daju upozorenje i preduzmu odgovarajuće mere.

VIDEO DETEKTORI POŽARA

IS O/TS 7240-29:2017, Fire detection and alarm systems – Part 29: Video fire detectors, određuje zahtjeve, metode ispitivanja i kriterijume performansi za videodetektore požara (video fire detectors – VFD) koji rade u vidljivom spektru i upotrebljavaju se za sisteme za detekciju i dojavljivanje požara instalirane u zgradama i oko zgrada.

Do sada nije postojala sveobuhvatna međunarodna specifikacija za videodetektore požara. ISO/TS 7240-29 je prva platforma za međunarodno prihvatanje zajedničke specifikacije.

ISO/TS 7240-29:2017 je pripremio Tehnički komitet ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting, Potkomitet SC 3, Fire detection and alarm systems.

Kako funkcioniše videosistem za detekciju požara?

Sistem videodetekcije požara razlikuje se od linearnih detektora dima u tome što se detekcija vrši odvojeno od stvarnog požara i stoga ne uključuje nikakav kontakt s produktima sagorevanja.
 • Detekcija požara zasniva se na matematičkoj algoritamskoj analizi videoslike. Videosnimak s kamere može se obraditi softverom kako bi se utvrdilo prisustvo dima i/ili plamena (u zavisnosti od mogućnosti sistema), što je vidljivo na slici.
 • Videodetektori požara sastoje se od tri elementa: senzora, procesora slike i prijenosnog puta između senzora i procesora slike.
 • Procesor uključuje interfejs za signalizaciju alarma i greške, koji se povezuje s kompatibilnom kontrolom detekcije požara i ukazuje na prenosni put opreme.
 • Standard možete nabaviti putem Instituta za standardizaciju BiH i biće usvojen u sistem bosanskohercegovačke standardizacije putem Tehničkog komiteta BAS/TC 13, Zaštita od požara.
Izvor: iss.rs

REVIZIJA STANDARDA 14001

REVIZIJA STANDARDA 14001
Komisija za standarde i srodne dokumente Srbije KS A207, Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine je ovog leta pripremila prevod definitivnog teksta nacrta poznatog standarda ISO 14001.

Prelazak u ovu završnu fazu razvoja međunarodnog stanadarda podrazumeva da članice Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) uključene u reviziju ISO 14001 treba da glasaju i daju svoje komentare do 2. septembra, posle čega se odobrava za objavljivanje. Objavljivanje ovog standarda na srpskom jeziku očekuje se do kraja ove godine. Revizija standarda donela je sledeće nove elemente koji treba da omoguće da ovaj standard ima veći uticaj na zaštitu životne sredine:

– Liderstvo – Veća privrženost rukovodstva.
– Bolje strateško pozicioniranje – Povećena ujednačenost sa utvrđenim strateškim pravcem.
– Bolja zaštita životne sredine – Usmerenje na proaktivne inicijative i poboljšanje performansi životne sredine.
– Razmišljanje o životnom ciklusu – Razmatranje svake faze, od razvoja do kraja životnog ciklusa.
– Efektivna komunikacija – Sprovodi se primenom strategije komunikacije.

KREDITI ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

KREDITI ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI Unapređenje energetske efikasnosti i veća upotreba obnovljive energije jedini su ispravan odgovor na rast cena energenata. U Srbiji ta poskupljenja su već najavljena i za njih se treba pripremiti. Pomoć dolazi sa uobičajene strane - Evropska banka za obnovu I razvoj (EBRD) pružiće podršku povećanju energetske efikasnosti i upotrebi obnovljivih izvora energije u Srbiji kroz kredit od 10 miliona evra, odobren Komercijalnoj banci. A ova banka će kreditirati sve one, koji su zainteresovani da na ovaj način smanje svoje troškove za grejanje.

Komercijalna banka će, naime, kreditirati projekte privatnih i opštinskih zajmotražilaca u oblasti povećanja energetske efikasnosti u komercijalnoj izgradnji i u industrijskim sektorima, kao i projekte uštede energije u kompanijama i opštinskim zgradama.

Krediti će se odobravati za:
 • Zamenu grejnih sistema,
 • Priključenje na gasovod ili drugi sistem grejanja,
 • Zamenu kotlova,
 • Izolaciju toplovoda,
 • Izolaciju spoljnih zidova i krovova,
 • Zamenu spoljnih prozora i vrata,
 • Ugradnju termostatskih ventila u radijatore,
 • Zamenu pumpi za centralno grejanje,
 • Zamenu sistema ventilacije i klimatizacije,
 • Zamenu rasvete (neonska svetla, kompaktne fluorescentne sijalice),
 • Ugradnju termalnih solarnih sistema za toplu sanitarnu vodu,
 • Zamenu konvencionalnih grejnih sistema sa toplotnom pompom.
Ključni kriterijum za dobijanje kredita je da ponuđeni projekati doprinosi smanjenju potrošnje energije i/ili smanjenju emisije CO2 od minimum 20%.

ENERGETSKI MENADŽERI U FIRMAMA

ENERGETSKI MENADŽERI U FIRMAMA Uskoro bi firme u Srbiji koje imaju određenu potrošnju energije, a čiji donji prag će odrediti Ministarstvo energetike, trebalo da obezbede energetskog menadžera. Uvođenje stručnjaka za energetsku efikasnost ne bi trebalo da bude još jedna obaveza koju država nameće, već potreba kompanije da uštedi novac, a i doprinese zaštiti životne sredine, piše Suzana Obradović na eKapiji.

Energetski menadžer, prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije, ima obavezu da prikuplja i analizira podatke o načinu korišćenja energije firme, predlaže mere koje doprinose efikasnom korišćenju energije i učestvuje u njihovoj realizaciji. Energetski mendžer će morati da ima sertifikat koji će, posle propisane obuke izdavati Ministarstvo.

S obzirom na sadašnju uvoznu energetsku zavisnost i emisiju gasova sa efektom staklene bašte pred energetskim menadžerima je veliki I odgovoran posao jer je za našu zemlju važno opredeljenje za održivi razvoj i unapređenje energetske efikasnosti. Kao neophodna mera za povećanje energetske efikasnosti i održive budućnosti je uspostavljanje energetskog menadžmenta i podizanje svesti o značaju racionalnog korišćenja energije. Energetski menadžeri koji dobiju licencu za obavljanje tog posla prethodno moraju da polože ispit iz energetskog menadžmenta i da imaju tri godine radnog iskustva u datoj oblasti.

Takođe je neophodno da se, na nivou podzakonskih akata, donese desetak uredbi i pravilnika koji će bliže odrediti rad energetskih menadžera. Po običaju, davno je istekao rok jer je komplet pravilnika trebalo da bude donet još proletos.

Kada je reč o vezi između energetskih menadžera i sistema energetskog menadžmenta, u sertifikacionoj kući "SGS Beograd kažu da standard ISO 50001 nije još prepoznat od većine domaćih organizacija kao alat kojim se na sistemski način upravlja energetskim bilansom i poboljšavaju energetske performanse organizacije. Najveći rast u sertifikaciji, prema navedenom standardu, u EU je u Nemačkoj. Može se očekivati da će se i kod nas, kako se budemo približavali tržištima EU i kroz harmonizaciju regulative sa EU regulativom, prepoznati i značaj standarda ISO 50001, kao jedinstvenog kriterijuma za sertifikaciju na globalnom nivou. Prema raspoloživim informacijama, do sada je u Srbiji izdato 5 sertifikata prema standardu ISO 50001.

ISO 50001 – SISTEM ZA UPRAVLJANJE ENERGIJOM

ISO standardi ISO (International Organization for Standardization) je međunarodna organizacija za standardizaciju, u koju je učlanjeno oko 160 nacionalnih uprava za standardizaciju. Standardi sa prepoznatljivom skraćenicom ISO obuhvataju preko 18600 poslovnih, državnih i društvenih standarda. Oni doprinose povećanju trgovine, širenju znanja i rasprostiranju tehnoloških inovacija i pospešuju razmenu praktičnih dostignuća u dobrom upravljanju i ocenjivanju usaglašenosti.

ISO standardi obezbeđuju rešenja i donose korist za skoro sve sektore aktivnosti, uključujući poljoprivredu, građevinarstvo, mašinstvo, proizvodnju, distribuciju, transport, medicinsku opremu, informacione i komunikacione tehnologije, čovekovu okolinu, energetiku, upravljanje kvalitetom, usaglašenost proizvoda i usluga.

Efikasno korišćenje energije pomaže organizacijama da uštede novac i da čuvaju izvore energije ali i da se smanje štetni uticaji koji dovode do klimatskih promena. ISO 50001 podržava organizacije u svim sektorima delatnosti da energiju koriste efikasnije pomoću sistema upravljanja energijom (EnMS).

ISO 50001 je zasnovan na modelu stalnog unapređivanja sistema upravljanja korišćenjem već dobro poznatih standarda ISO 9001 ili ISO 14001. Na taj način olakšano je oragnizacijama da integrišu upravljanje energijom u svoje opšte napore da unaprede upravljanje kvalitetom i životnom okolinom.

ISO 50001:2011 obezbeđuje organizacijama sledeće:
 • Razvoj politike efikasnijeg korišćenja energije
 • Određivanje ciljeva i zadataka da se ostvari ta politika
 • Korišćenje podataka za bolje razumevanje i donošenje odluka o korišćenju energije
 • Merenje rezultata
 • Uvid u kvalitet ostvarivanja te politike
 • Stalno unapređivanje upravljanja energijom.
Kao i za druge ISO standarde sistema upravljanja, sertifikacija za ISO 50001 je moguća ali nije obavezna. Neke organizacije odlučuju da primene ovaj standard samo zbog koristi koju im on donosi. Druge odlučuju da se sertifikuju da bi pokazale svojim poslovnim partnerima da primenjuju sistem upravljanja energijom.